Shoji Kamihara, Arup

Shoji Kamihara

East Asia Media Officer (Japan)