Wybierz język
PL
Flood analysis for Bydgoszcz; Flood analysis for Bydgoszcz;

Analiza podtopień miejskich w Bydgoszczy, Bydgoszcz

Pomagamy Bydgoszczy uodpornić się na miejskie podtopienia

Poprawa miejskiego systemu gospodarki wodnej, w tym odporności na powodzie oraz zarządzania wodami opadowymi, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia jego sukcesu w przyszłości. Modernizacja istniejącej infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i stosowanie rozwiązań niebiesko-zielonej infrastruktury w celu przeciwdziałania skutkom postępującego uszczelniania powierzchni miejskich to niektóre sposoby, dzięki którym miasta walczą o większą odporność poprzez stosowanie wydajniejszej retencji, zarządzania wodami oraz ponownego wykorzystania wód opadowych.

Woda jest głównym protagonistą w Bydgoszczy – mieście zlokalizowanym w północnej Polsce, położonym nad brzegiem naturalnego spotkania rzek Brdy i Wisły. Lokalny handel rozkwitł w tym rejonie po otwarciu w XVIII wieku Kanału Bydgoskiego, określanego jako przełomowe arcydzieło inżynierii wodnej w tamtym okresie. W ostatnich latach miasto stanęło w obliczu wyzwań spowodowanych gwałtownym wzrostem gospodarczym i rozwojem obszarów miejskich, przeciążając istniejącą sieć kanalizacji deszczowej o pogarszającym się stanie technicznym, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia powodzi miejskich.

Arup został zaangażowany przez firmę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy do przeanalizowania ryzyka podtopień miejskich i zaproponowania rozwiązań technicznych opartych o elastyczny system gospodarowania wodami, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej.

Podsumowanie Projektu


24 liczba przeanalizowanych kluczowych zlewni

67liczba zaproponowanych zbiorników retencyjnych

14kmnowych odcinków kanalizacji deszczowej

Nasi inżynierowie przeprowadzili modelowanie hydrauliczne w celu oszacowania prawdopodobnego rozmiaru strat powodziowych oraz identyfikacji możliwych działań zapobiegawczych. Specjaliści przeprowadzili także rozbudowane symulacje hydrauliczne w oparciu o metodologię zintegrowanego modelowania zlewni z uwzględnieniem przyszłych zmian w użytkowaniu gruntów, a także różnych scenariuszy zmian klimatycznych. W ramach analiz przeprowadzono symulacje hydrauliczne rzeki Brdy oraz kanału Bydgoskiego. Wyniki tych symulacji zostały wykorzystane do wygenerowania map powodziowych i do dalszych prac projektowych dotyczących możliwych środków technicznych ograniczających ryzyko powodziowe.

Zintegrowane modele miejskie 1D-2D posłużyły do zaprojektowania optymalnych rozwiązań przeciwpowodziowych

Nasze analizy oraz procesy optymalizacji zostały oparte na złożonym modelu zintegrowanym 1D / 2D zlewni i kanalizacji deszczowej. Przetworzono olbrzymie ilości danych przestrzennych w celu wytworzenia modeli, w tym mapy zasadnicze, mapy infrastruktury oraz użytkowania terenu, dane LIDAR, ortofotomapy, mapy glebowe i geologiczne oraz przeprowadzono badania terenowe obejmujące modelowaną sieć kanalizacji. Uzyskane modele pomogły zidentyfikować i zoptymalizować szeroką gamę rozwiązań technicznych, począwszy od zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, poprzez przepompownie i regulatory przepływu, dla których przygotowano projekty koncepcyjne oraz przetargowe.

W opracowaniu oparto się nie tylko na wiarygodnych i bogatych zasobach informacyjnych, ale zastosowano bardzo nowoczesny warsztat inżynierski w zbieraniu danych i ich przetwarzaniu ”

Złożony model zlewni zintegrowanej 1D / 2D w Bydgoszczy
To view this video, you must enable cookies.

Celem Klienta było nie tylko zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi miejskich w Bydgoszczy, ale także zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie wód deszczowych, na przykład w celu czyszczenia ulic i nawadniania terenów zieleni miejskiej. Zaproponowano szereg rozwiązań technicznych uwzględniających ideę ponownego wykorzystania wód opadowych.

Odporność powodziowa: rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury

Wspierając bydgoski plan na rzecz zrównoważonej przyszłości, nasi inżynierowie przygotowali katalog rozwiązań niebiesko-zielonej infrastruktury miasta. Zgodnie z tym podejściem, odporne miasto ma działać jak "gąbka", zbierając i przechowując wodę deszczową, która ma być używana podczas suchych okresów. Przyjmując wizję długoterminową, poradnik wskazuje szereg rozwiązań dostosowanych do potrzeb miasta, identyfikując i oceniając ich wpływ na rozwój miasta do roku 2050, a także wspierając i edukując potencjalnych interesariuszy, w tym władz miejskich odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne oraz mieszkańców i inwestorów, pomagając w zwiększeniu znaczenia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość miasta Bydgoszczy.