Wybierz język
PL
Macroeconomic analysis of railway network development impact; Macroeconomic analysis of railway network development impact;

Analiza makroekonomiczna – wpływ rozwoju sieci kolejowej , Polska

Jak programy rozwoju kolei wpływają na gospodarkę narodową?

Polska infrastruktura kolejowa obejmuje około 19 tys.km linii kolejowych, co stanowi jedną z największych wartości w Europie. Połowa pozostaje w bardzo złym stanie technicznym - obniżone parametry eksploatacyjne sieci negatywnie wpływają na jakość podróży, zrównoważony rozwój i koszty eksploatacji. Polska potrzebuje programu inwestycji kolejowych, który zminimalizuje te problemy.

Temu służył pilotażowy projekt  doradczy realizowany przez ARUP w ramach zlecenia od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz PKP PLK S.A. - zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Podstawowym celem projektu była ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu scenariuszy inwestycji w linie kolejowe na gospodarkę Polski.

W ramach prac przeanalizowano trzy scenariusze rozwoju infrastruktury kolejowej, różniące się w zakresie prac, długości linii kolejowych objętych pracami i wysokością nakładów inwestycyjnych:

  • Scenariusz 1 – inwestycje w ok. 6 800 km linii kolejowych; 
  • Scenariusz 2 – inwestycje w ok. 5 400 km linii kolejowych;
  • Scenariusz 3 – inwestycje w ok. 3 100 km linii kolejowych. 

Dodatkowym celem projektu była identyfikacja korzyści płynących z intensyfikacji ruchu kolejowego – jako konsekwencji rozwoju infrastruktury – w kontekście relacji z innymi środkami transportu, w wymiarze socjoekonomicznym, jak i na poziomie finansów publicznych.

W ramach analiz wykonano wielowymiarowe analizy, w tym: moduł transportowy, analizy finansowe, ekonomiczne i makroekonomiczne.

Analizy obejmowały okres 35 lat (2016 – 2050).

Podsumowanie Projektu


3 scenariusze inwestycji kolejowych

54 mld PLNwartość inwestycji

4poziomy współzależnych analiz

Projekt ARUP jest przykładem interdyscyplinarnych i wielopoziomowych analiz, realizowanych jako projekt pilotażowy dla polskich instytucji transportowych. Celem tego zadania było uzasadnienie - pod kątem finansowym i ekonomicznym - celowości poczynienia nakładów inwestycyjnych w kolejowy program infrastrukturalny w jednym z trzech scenariuszy rozwojowych.


W rezultacie, wyłoniono najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia całego systemu transportowego.

 

Projekt składał się z czterech głównych modułów analitycznych, każdy z odpowiednim modelem:

Moduł transportowy

Bazując na trzech scenariuszach programu inwestycyjnego zbudowano krajowy model ruchu, zakładający rozbudowę sieci linii kolejowych, program rozbudowy dróg krajowych i sieć polskich lotnisk.

Model posłużył do opracowania prognozy ruchu dla krajowego systemu transportowego, uwzględniającej wpływ inwestycji infrastrukturalnych (w drogi, koleje, lotniska) na wybór środka transportu i przejęcia międzygałęziowe.


Moduł finansowy

Uwzględniono wszystkie konsekwencje finansowe inwestycji dla systemu finansów publicznych, włącznie z oddziaływaniem na przepływy zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej oraz przewoźników kolejowych:

  • koszty utrzymania infrastruktury ponoszone przez zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej;

  • przychody z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej;

  • dofinansowanie ze środków publicznych na utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej;

  • dotacje celowe (rekompensaty) i przedmiotowe na rzecz przewoźników kolejowych;

  • przychody z opłat za przejazd po płatnych drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA i koncesjonariuszy.


Moduł ekonomiczny

Analiza ekonomiczna w dużej części polegała na analizie kosztów i korzyści (CBA), w tym oszacowaniu oszczędności kosztu: czasu podróży transportem drogowym, eksploatacji pojazdów drogowych, czasu podróży pociągiem, zanieczyszczania powietrza spowodowanego transportem drogowym oraz wypadków drogowych. Ponadto, przeprowadzono analizę szerszego oddziaływania ekonomicznego, w tym efektów aglomeracyjnych.

Macroeconomic Macroeconomic

Moduł makroekonomiczny

Analiza makroekonomiczna zostały przeprowadzona w celu określenia wpływu scenariuszy rozwoju infrastruktury kolejowej na poziom i wzrost PKB oraz na system finansów publicznych. ARUP zrealizował ten moduł projektu we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), który odpowiadał za analizy makroekonomiczne oparte na metodzie mnożnika inwestycyjnego. Kalkulacje IBnGR były podstawą do dalszych szacunków dotyczących wpływu nakładów inwestycyjnych w linie kolejowe na wzrost PKB i efekty fiskalne.