Wybierz język
PL

Stopień wodny na Wiśle , Włocławek

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analiza rozwiązań zastępujących istniejącą zaporę.

Stateczność istniejącego stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku jest zagrożona. Ten wybudowany w 1970 roku obiekt, na skutek erozji pracuje w niekorzystnych warunkach, na jakie nie był projektowany. Jego uszkodzenie mogłoby spowodować znaczne zanieczyszczenie dolnego biegu Wisły potencjalnie szkodliwymi osadami, zalegającymi w zbiorniku włocławskim. Możliwym sposobem jego zabezpieczenia, jest podpiętrzenie rzeki poniżej i tym samym przywrócenie zakładanych warunków pracy stopnia. 

Analiza możliwych lokalizacji

Energa SA, operator istniejącej elektrowni wodnej we Włocławku, zlecił Arup kompleksową analizę lokalizacji nowego stopnia piętrzącego poniżej stopnia Włocławek oraz sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko jego budowy. 

Potencjalny projekt obejmowałby budowę stopnia wodnego, z jazem, śluzą i elektrownią oraz mostem przez Wisłę. W projekcie uwzględniono też możliwą lokalizację przystani jachtowej, portu, a nawet toru kajakowego.

Cel i zakres usług

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia Włocławek, przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekologicznego ekosystemów wodnych i zależnych od wód. Wartość inwestycji szacowana jest na około 3 mld PLN.

Kompleksowy zakres usług Arup objął prace studialne i terenowe, w tym analizę wielokryterialną lokalizacji, projekty koncepcyjne, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści, analizy prawne i środowiskowe, a także konsultacje społeczne. W projekcie wdrożono szereg rozwiązań zmierzających do stworzenia zrównoważonej koncepcji, realizującej zarówno cele gospodarki wodnej jak i cele środowiskowe.

Lokalizacja wrażliwa pod względem środowiskowym

Lokalizacja w obszarze chronionym  tzw. Natura 2000, na jednej z głównych rzek europejskich jest szczególnym wyzwaniem dla projektantów. Dzięki szczegółowym inwentaryzacjom przyrodniczym poprzedzającym tworzenie koncepcji projektowej i współpracy z architektami, nasi projektanci opracowali rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na środowisko, w tym unikalne koryto obiegowe – przepławkę o charakterze naturalnej rzeki dla umożliwienia migracji ryb i zachowania ciągłości ekosystemów.  Zgromadzone w bazie informacji geograficznej GIS dane przyczyniły się do przygotowanie kompleksowej koncepcji kompensacji przyrodniczych.