Wybierz język
PL

Mountain Rivers,

Opracowanie raportu pt. „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”

  • Opracowanie raportu pt. „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich.” 
  • Przywrócenie zrównoważonego stanu środowiska górskich cieków wodnych.  

W ramach grupy łączącej specjalistów z różnych dziedzin, Arup uczestniczył w przygotowaniu zasad utrzymania potoków oraz rzek o żwirowym dnie na południu Polski.  

Zmiany w górskich rzekach Karpat przyczyniły się do powstania zagrożeń dla gospodarki wodnej oraz stanu ekosystemu wodnego. Istniejące metody utrzymania rzek okazały się niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, nieefektywne z finansowego punktu widzenia oraz ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto zaistniała konieczność dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej.  

Poprawa utrzymania rzek

W celu zażegnania niepokojów społecznych oraz zastosowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie utrzymania rzek, Arup, we współpracy z innymi podmiotami, był odpowiedzialny z przygotowanie stosownego raportu w powyższym zakresie.


„Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich to opracowanie przedstawiające nowe podejście do kwestii ochrony przyrody, pozwalające na zachowanie dobrego stanu rzek i potoków pomimo prowadzenia robot budowlanych w kanałach rzek.”

—Tomasza Podgajniaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Identyfikacja, ocena i rekultywacja

Zakres prac obejmował identyfikację zagrożeń i ich wpływu na środowisko oraz opracowanie metod oceny i przywrócenia zrównoważonego stanu środowiska górskich cieków wodnych.

Ponadto zespół Arup przeprowadził badanie ciągłości rzek oraz korytarza swobodnej migracji w rzekach. Zakres zlecenia obejmował także określenie kryteriów oceny istniejącej infrastruktury oraz robót budowlanych.